OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLEJA PÄDEVUSKOOLITUS

Keskkonnaministri määrus kehtestab ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omaja jäätmekäitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded (https://www.riigiteataja.ee/akt/13274456).

Eesti Jäätmekäitlejate Liit viib läbi 24-tunnist ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitust. Lektoriteks on oma ala spetsialistid riigiasutustest (Keskkonnaametist, Keskkonnainspektsioonist, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusest (KEMIT)) ja ettevõtetest.

Koolitus lõppeb testiga ja lõpetanutele väljastatakse tunnistus.

Järgmine koolitus toimub 11.-13.veebruarini 2020.

Osalemiseks palun võtke ühendust – Marit Liivik, tel 523 1818, Margit Rüütelmann, tel 513 0698 või margit@recycling.ee