JÄÄTMEKÄITLUSALANE TÄIENDUSKOOLITUS

JÄÄTMEKÄITLUSALANE TÄIENDUSKOOLITUS

2012.a. töötati Jäätmete Taaskasutusklastri projekti raames välja 8 – moodulilise jäätmekäitlusalase täienduskoolituse kava.
Esimene jäätmekäitlusalane täienduskoolitus toimus aprillist detsembrini 2012. Tänaseks on toimunud juba 3 täismahus koolitust. Osalejate sõnul on koolitus väga vajalik ja sisukas ning eriti hinnatakse praktikutest lektoreid ja võimalust tutvuda jäätmekäitlusettevõtete igapäevase tööga.

KOOLITUSE KAVA

1. MOODUL – Jäätmekäitluse korraldamisest. Mõisted ja põhimõtted, õigusaktid, järelevalve, jäätmete riikidevaheline vedu, aruandlus.
2. MOODUL – Olmejäätmete käitlusest. Korraldatud jäätmevedu, jäätmejaamad, jäätmete töötlemine (sh sortimine), taaskasutamine.
3. MOODUL – Komposti tootmine ja kasutamine. Arengusuunad, tehnoloogiad, anaeroobne töötlemine, vajalikud load ja litsentsid.
4. MOODUL – Prügilad ja jäätmejaamad. Prügilate liigid, nõrgvesi, prügilagaas, prügilate igapäevane hooldus, sulgemine, järelhooldus.
5. MOODUL – Ehitus- ja lammutusjäätmed. Ehitus- ja lammutusjäätmete (sh metallijäätmete) kogumine ja taaskasutamine.
6. MOODUL – Ohtlikud jäätmed. Load, litsentsid, aruanded, pakendamine ja märgistamine.
7. MOODUL – Laiendatud tootjavastutus. Pakendite taaskasutamine, probleemtooted.
8. MOODUL – Jäätmekütused. MBT. Jäätmete põletamine ja põlemine.

Lisainfo koolituse kohta – Margit Rüütelmann, tel 513 0698 või margit@recycling.ee