Valminud uuringud

Jäätmete Taaskasutusklastri poolt viidi aastatel  2011 – 2015 läbi järgmised uuringud:

Komposti tootmine

 • Klastri partnerite poolt toodetava komposti kvaliteedi ja selle kasutusvõimaluste kaardistamine. 2011, Eesti Maaülikool.
 • Erinevate kompostide kasutusvõimalused lähtudes idanemiskatsete tulemustest s.h. kompostilaadse materjali taaskasutuse võimalused.
  2012, Eesti Maaülikool.
 • Mullad ja kompostid jaekaubanduses. 2013, Marit Liivik
 • Kompostisegude valmistamine. 2013, Eesti Maaülikool.
 • Jäätmetest valmistatud toodete sertifitseerimisaluste väljatöötamine (biolagunevatest jäätmetest komposti näitel), OÜ J.R. TECHNOCONSULT.
 • Reoveesettekomposti kvaliteeti võrdlev analüüs jäätmekomposti, käärimisjäägi, sõnniku ja läga kvaliteediga olemasolevate andmete baasil.
  2015, Eesti Maaülikool.

Ehitus-ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjalide tootmine

 • Katselõigu muldkehast soolade liikumise ja leostumise määramise võimalused materjali elektriliste omaduste mõõtmise teel. 2012, Adek OÜ.
 • Maardu-Raasiku mnt.le rajatud katselõigu seire koordineerimine vastavalt uuringute kavale 2012-2013 ja seireandmete perioodiline esitamine koondina. 2012-2013, Ott Talvik.
 • Teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine Maardu-Raasiku maanteel Kostiveres (katselõigul), 2012–2013, Teede Tehnokeskus AS.
 • Taaskasutatud materjalide käitumine looduslikes tingimustes Maardu – Raasiku mnt Kostivere alevikku rajatud katselõigu põhjal.
  2013, Tallinna Tehnikaülikool teedeinstituut ja Teede Tehnokeskus AS.
 • Taaskasutatud materjalide käitumine looduslikes tingimustes purustatud betoonist 0/31,5 sidumata segust alusega katselõigu põhjal.
  2014, TTÜ Teedeinstituut.
 • Ekspertarvamus. Katselõiku paigaldatud taaskasutatava materjali (purustatud betooni) omaduste hindamine 3,5 aastat peale katselõigu rajamist.
  2015, TTÜ Teedeinstituut.

Jäätmekütuste tootmine

 • Tahkete jäätmekütuste tootmiseks ning kasutamiseks vajalike jäätmete sisendkoguste ja liikide kaardistamine. 2012, Alkranel OÜ.
 • Jäätmekütuse pelletite tootmise teostatavuse eeluuring. 2015, TTÜ Soojustehnika instituut
 • Jäätmekütuse tootjate ühise vääristamisüksuse rajamise majanduslik hinnang. 2015, TTÜ Soojustehnika instituut.

Jäätmekäitlusalane täienduskoolitus

 • Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppekavades jäätmete ja jäätmekäitlusalaste baas- ja eriteadmiste sisu ning mahu analüüs.
  2012, Elle Raudsepp.
 • Jäätmekäitlusalase täienduskoolituskava täiendamine. 2013, Elle Raudsepp.

Muud

 • Põletustuhkade kasutusvõimaluste kaardistamine. 2015, Eesti Maaülikool.

2016.a. valminud uuringud

 • Magistritöö “Komposti sertifitseerimisskeemi loomine Eestis – saavutused ja tagasilöögid” (Creating Compost Certification System in Estonia – Progress and Setbacks).  Marit Liivik.