Valmis magistritöö “Komposti sertifitseerimisskeemi loomine Eestis – saavutused ja tagasilöögid”

07. juunil 2016.a. kaitses Eesti Jäätmekäitlejate Liidu keskkonnaspetsialist Marit Liivik Tallinna Tehnikaülikoolis magistritööd teemal „Komposti sertifitseerimisskeemi loomine Eestis – saavutused ja tagasilöögid“.

Magistritöö eesmärgiks oli biolagunevatest jäätmetest toodetud komposti sertifitseerimissüsteem loomine Eestis. Magistritöö tulemusena võrreldi erinevate riikide sertifitseerimisskeeme ning toodi välja probleemid, mis ilmnesid sertifitseerimisskeemi loomisel Eestis. Lisaks toodi välja põhjused, miks Eesti sertifitseerimissüsteemi ei saanud luua sarnaselt teistele riikidele.

Kokkuvõte magistritööst:
Eesti kohandas Euroopa Komposti Koostöövõrgustiku komposti kvaliteedisüsteemi. Esialgu planeeriti sertifitseerimisskeem luua nii nagu teistes Euroopa riikides (Austria, Saksamaa ja Belgia). Loodi EJKL Kompetentsikeskus MTÜ ning arvati, et see võiks sertifitseerimisega tegelema hakata. Selgus, et Eesti seadusandlus erineb Euroopa omast. Eesti kompostimäärus on rangem kui teistel Euroopa riikidel ja nende riikide süsteeme kopeerida ei saanud. Kõige suuremaks tagasilöögiks osutus sertifitseerimiskeskuse loomine, sest see võttis kaua aega ja nõudis tihedat koostööd advokaatide ja Keskkonnaministeeriumiga. Lõpuks loodi sihtasutus Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus.

Sertifitseerimissüsteemi loomise esimeseks sammuks oli projekt Jäätmete Taaskasutusklaster, millega alustati 2010. aastal. Projekti käigus tehti mitu uuringut koostöös Eesti Maaülikooliga, sest varem ei olnud komposti kaardistavaid uuringuid tehtud. Klastri projektis tehtud uuringute käigus kaardistati kompostitootjad, kompostimistehnoloogiad ning komposti kvaliteet põllu- ja idanemiskatsete põhjal. Klastri tulemusena loodi MTÜ EJKL Kompetentsikeskus. Keskkonnaministri määrusest „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded”, mille alusel on võimalik biolagunevatest jäätmetest toodetud kompostist saada toode, selgus, et Sertifitseerimiskeskus peab olema loodud „Toote nõuetele vastavuse seaduse” ja standardi ISO/IEC 17065:2012 „Vastavushindamine. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid” kohaselt. Seadusest ja standardist ilmneb nõue, et sertifitseerimiskeskuses ei tohi töötada kompostitootjad ja tuleb luua uus iseseisev ja sõltumatu asutus. Seetõttu asutas EJKL Kompetentsikeskus juunis 2015 iseseisva sihtasutuse Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse.

Järgmine tagasilöök ilmnes Keskkonnaministeeriumi tõlgendusest, et kompostimääruse järgi peavad kõik analüüsimeetodid olema akrediteeritud. Sertifitseerimiskeskus asus otsima koostööpartneriks laborit Eestist ja Euroopast, kellel oleksid akrediteeritud kõik analüüsimeetodid, mis on nõutud kompostimääruses.

Selgus, et ükski labor, kellega ühendust võeti, ei olnud võimeline tegema nõutud analüüse akrediteeritud meetodikaga. 2015. aasta kevadel nõustus Keskkonnaministeerium, et tuleb valida labor, kellel oleks akrediteeritud enamik analüüsimeetodeid. Sertifitseerimiskeskus leidis partneriks labori Saksamaalt, kellel on akrediteerimata ainult üks analüüsimeetod. Selgus, et Eestis pole ühtegi juhendmaterjali kompostist proovi võtmiseks, seega tuli autoril juhendid koostada. Proovivõtujuhend sai loodud Euroopa riikide metoodikate ja teiste saadaolevate materjalide kohaselt.

Esimene sertifitseerimine toimus 21. ja 22. detsembril 2015, milles osales Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK). Pilootsertifitseerimine oli edukas ja esimene biolagunevatest jäätmetest toodetud komposti sertifikaat väljastati Väätsa Prügila AS-ile 16. märtsil 2016. Sertifikaat annab võimaluse kasutada komposti kvaliteedimärki ja müüa komposti tootena, mitte enam jäätmena.

SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse loomine ja dokumentide väljatöötamine võttis kaua aega, sest Keskkonnaministri määrus „Biolagunevatest jäätmetest komposti tootmise nõuded” esitas nõudmised kvaliteedihindamissüsteemile, mis ei lasknud kopeerida teiste Euroopa riikide skeeme. Alates veebruarist 2016 on võimalik biolagunevatest jäätmetest toodetud kompostist ehk jäätmest saada toode.