Euroopa Komisjon on algatanud uuringu “Resource Efficient Use of Mixed Waste”

Euroopa Komisjon on algatanud 15 kuud kestva projekti Resource Efficient Use of Mixed Waste, mille eesmärk on saada ülevaade ehitus-ja lammutusjäätmete käitluse hetkeolukorrast Euroopa Liidus tervikuna. Uuringu raames pööratakse tähelepanu ka võimalikele puudujääkidele ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel,  korduskasutusse suunamisel ja materjalina ringlussevõtul.

Euroopa Liidu üks suurimatest jäätmevoogudest on just ehitus- ja lammutusjäätmed, kogumahuga 750 miljonit tonni aastas. Ehitus-ja lammutusjäätmed tekivad üldehituses, teedeehituses, infrastruktuuri rajamisel, aga ka ehitiste lammutamisel, teede rekonstrueerimisel jne.

Ehitus-ja lammutusjäätmed sisaldavad materjale nagu betoon, tellised, kips, puit, klaas, metall jne, mida on võimalik hõlpsasti korduskasutada või materjalina ringlusse võtta.

Taaskasutatavad materjalid leiavad kasutust nii teede rajamisel, drenaažikihina kui ka mujal ehituses.

Euroopa Liidu liikmesriigid defineerivad ehitus-ja lammutusjäätmeid erinevalt ja see asjaolu raskendab võrdlust erinevate riikide vahel.

Projekti veab BIO by Deloitte ja tänaseks on valminud ülevaated ehitus- ja lammutusjäätmete käitluse kohta kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

Uuringud on leitavad:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm

Uuring Eesti kohta:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Estonia_Factsheet_Final.pdf

Oma panuse uuringu läbiviimisesse annab ka EJKL Kompetentsikeskus.