Eesti jäätmekäitlusettevõtete esindajad külastasid EXPO-2017 ja kohtusid Kasahstani kolleegidega

03.-08.septembrini viibis Eesti Jäätmekäitlejate Liidu (EJKL)/EJKL Kompetentsikeskuse delegatsioon Kasahstani pealinnas Astanas.

Delegatsiooni koosseisu kuulusid 11 jäätmete taaskasutamisega tegeleva ettevõtte esindajad ning teadus-ja haridusasutuste poole pealt Eesti Maaülikool, kokku 23 oma ala spetsialisti.

Visiidi eesmärgiks oli tutvuda Kasahstani jäätmekäitluse hetkeolukorraga ja leida Kasahstani kolleegidega võimalikud koostöövaldkonnad.

Kui aastaid tagasi olid Põhjamaad need, kes oma teadmiste ja kogemuste varal aitasid Eesti jäätmekäitlust arendada, siis täna on Eesti jäätmekäitlus tasemel, mis võimaldab Eestil pakkuda oma tuge riikidele, kus jäätmekäitluse tase on madalam kui Eestis.

Koostöös Eesti Suursaatkonnaga toimus Astanas seminar, mille raames Kasahstani Energeetikaministeeriumi, Kasahstani Jäätmekäitlejate Liidu (KazWaste) ja vanarehvidega taaskasutamisega tegeleva tootjavastutusorganisatsiooni esindajad andsid ülevaate jäätmekäitluse tänasest seisust ning oma nägemusest, millise suuna Kasahstani jäätmekäitlus peaks lähitulevikus võtma. Ja see ei erine sellest, mida Eestis või laiemalt Euroopas õigeks peetakse.

Kasahstanis tekib aastas 43 miljonit tonni jäätmeid, millest täna taaskasutatakse ainult 5%.

Eesti delegatsioon külastas ka ettevõtet KazRecyleService, kes tegeleb jäätmete sortimisega, plastijäätmetest plastigraanulite ja õli tootmisega, samuti vanapaberist soojustusmaterjali tootmisega. Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse tegevjuht Margit Rüütelmann tõdes, et vaatamata sellele, et taaskasutusse suunatavate jäätmete protsent on väike, on uued arendused kaasaegsed ja võimaldavad taaskasutusse suunatavate jäätmete mahtusid suurendada.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu juhatuse esimehe Aivar Lõhmuse kutse Kasahstani kolleegidele tulla Eestisse tutvuma jäätmekäitlusettevõtete poolt kasutatavate tehnoloogiate ja jäätmekäitlejate igapäevase praktilise tööga võeti heal meelel vastu.

Lisaks külastasid delegatsiooni liikmed ka EXPO-2017, mille teema „Future Energy“ (tulevikuenergia) haakus igati jäätmetemaatikaga.

Info Eesti delegatsiooni külastuse kohta Kasahstani Jäätmekäitlejate Liidu kodulehel.

 

Ilmus EJKL/EJKL Kompetentsikeskuse uudisleht nr 4

Ilmus Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse UUDISLEHT nr 4 (kevad 2017).
2017.a. on kavas välja anda 2 uudislehte – esimene kevadel ja teine enne jõule.

Uudislehest leiate järgmised TEEMAD:

 • EJKL/EJKL KOMPETENTSIKESKUSE SÜNDMUSED 2017. AASTAL
 • TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALANE VÄLJAÕPE JA TÄIENDÕPE
 • EJKL UUS LIIGE – EESTI PAKENDIRINGLUS OÜ
 • RINGSÕIDUD
 • EESTI JÄÄTMEKÄITLEJATE LIIDULE VALITI UUS JUHATUS
 • EESTI DELEGATSIOONI VÄLISVISIIT IIRIMAAL
 • VALMIS OECD EESTI KESKKONNATEGEVUSTE TULEMUSLIKKUSE RAPORT
 • VALMINUD ON JUHEND „TAASKASUTATAVATE TÄITEMATERJALIDE NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE“
 • RIIGIKONTROLLI AUDIT „RIIGI JA KOHALIKE OMAVALITSUSTE TEGEVUS OLMEJÄÄTMETE KÄITLEMISE KORRALDAMISEL”
 • TVO UUED PAKENDIPUNKTID ILMESTAVAD LINNARUUMI
 • MÜÜGIL VÄÄTSA PRÜGILA AS SERTIFITSEERITUD KOMPOST

Uudisleht on leitav SIIT.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit ja EJKL Kompetentsikeskus annavad ühiselt välja UUDISLEHTE, mille eesmärgiks on anda ülevaade jäätmekäitluses toimuvast nii Eestis kui mujal maailmas, kajastada Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, EJKL Kompetentsikeskuse ja jäätmekäitlusettevõtete tegemisi ning lisaks anda infot jäätmekäitluse valdkonna koolituste, teabepäevade, ettevõtete külastuste jne toimimise kohta.

Valmis juhend “Taaskasutatavate täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine” – hindamissüsteem 4.

EJKL Kompetentsikeskuse eestvedamisel valmis juhend “Taaskasutatavate täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine” – hindamissüsteemi 4 kirjeldus ja rakendamine.

Juhendi koostamise eesmärk on koondada standardi EVS-EN 13242:2006+A1:2008 „Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid“ ja erinevate õigusaktide sätted ühte dokumenti ning sellega muuta nõuded hindamissüsteemi 4 rakendamise kohta ettevõtetele kergemini leitavateks ja arusaadavamateks.

Juhendis on konkreetse näite varal kirjeldatud ära tegevused, mis ettevõte peab läbi viima, et toota nõuetele vastavat taaskasutatavat täitematerjali, mis kvalifitseerub tooteks hindamissüsteemi 4 kohaselt.
Hindamissüsteemi 4 korral ei ole teavitatud sertifitseerimisasutuse sekkumine vajalik.

Juhendi vaatas üle Keskkonnaameti juures tegutsev jäätmekomisjon ja komisjoni liikmete ettepanekute/täiendustega on juhendi lõplikus versioonis arvestatud.

Juhend on leitav siit.

Jäätmed tooteks Keskkonnaameti kodulehel (s.h juhend “Taaskasutatavate täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine” – hindamissüsteemi 4 kirjeldus ja rakendamine).

EJKL Kompetentsikeskus tutvustas Euroopa klastrite konverentsil Brüsselis Rohemajanduse klastri kogemusi

Järjekorras juba viies klastrikonverents tõi 1.-2. detsembrini kokku enam kui 300 osalejat, nende seas nii poliitikakujundajaid kui hulganisti praktikuid Euroopa klastritest. Peamiseks arutlusteemaks oli seekord, kuidas klastrid võiksid kasu saada uutest tehnoloogiatest ja teenustest, mis veavad digitaliseerimist ja tööstuse transformatsiooni nutika spetsialiseerumise valdkondades, muutes väärtusahela osapooled, tehased, masinad, tootmissüsteemid omavahel nutikalt omavahel seotuks. Kõne alla võeti ka riigi- kui Euroopa-üleste klastripoliitikate kaasajastamise vajadus, et tagada arengut sektoritevahelises väärtusahelas, ettevõtete tekke ja rahvusvahelistumise kiirendamisel, piirkondadeüleste investeeringute soodustamisel jne.

Jagamaks kogemusi ning kogudes uusi ideid, toimusid eelmainitud teemadel konverentsi raames väiksemates töögruppides paralleelsessioonid kolmes fookussuunal: 1) kõrgtehnoloogia ja digitaalne tootmine; 2) rohe- ja ringmajandus ning 3) teenuseinnovatsioon ja loomemajandus. Rohe- ja ringmajanduse töögrupis tegi ettekande Margit Rüütelmann EJKL Kompetentsikeskusest, tutvustades Eesti jäätmekäitluse arenguid ning Jäätmete Taaskasutusklastri projekti tulemusi, mille puhul analüüsiti jäätmetest valmistatud toodete kvaliteeti, parendati tootmiseks kasutatavaid tehnoloogiaid, loodi tootjatele võimalus taotleda jäätmetest valmistatud toodetele sertifikaati ja tegeleti ühisturundusega.

Traditsiooniliselt tunnustati konverentsi raames ka käesoleva aasta tublimaid klastreid. Parimaks klastrijuhiks  valiti Bianca Dragomir  Valencia regiooni taastuvenergia klastrist Avaesen, parimaks klastrite koostööprojektiks osutus sellel aastal projekt nimega Energy in Water, mis keskendub vee-energia kasutuselevõtu võimaluste laiendamisele.

Konverentsi kokkuvõtte ja ettekannetega saab tutvuda  siin:
http://clusterconference2016.eu/documentation.jsp.

Videokokkuvõte üritusest leiab siit: https://vimeo.com/194036247.

 

Koolitus „ Ehitus- ja lammutusjäätmetest ehitusmaterjalide tootmine”, 30.11.2016

Eesti Jäätmekäitlejate Liit/EJKL Kompetentsikeskus korraldab 30.novembril koolituse teemal:
EHITUS-JA LAMMUTUSJÄÄTMETEST EHITUSMATERJALIDE TOOTMINE. Kvaliteedinõuded, nõuetele vastavuse hindamine, materjalist proovide võtmine.

Koolituse toimumiskoht: Väike-Paala 1, 5.korrus.

Koolituse KAVA:

 • Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine Eestis – nõuded õigusaktides, taaskasutamise, sh ringlussevõtu ja lakkamise tingimused.
  Pille Aarma, Keskkonnaministeerium
 • Ehitus-ja lammutusjäätmed – jäätmeluba ja registreerimistõend.
  Reet Siilaberg, Keskkonnaamet  
 • Ülevaade teedeehituses kasutatavatest materjalidest. Täitematerjalidele (s.h taaskasutatavatele täitematerjalidele) esitatavad nõuded. Täitematerjalidest proovivõtt ja laborianalüüsid.
  Kristjan Lill, TTÜ Teedeinstituut
 • Täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine.
  Aleksandr Podgornov, Teede Tehnokeskus AS
 • Kontroll ettevõtete tegevuse üle. Illegaalsed käitlejad.
  Rene Rajasalu, Keskkonnainspektsioon

Koolitusel osalemistasu on 85 EUR ning sisaldab ka kohvipause ja lõunasööki.

Koolitusele registreerimiseks ja koolituse kava saamiseks, palume pöörduda ejkl@ejkl.ee, Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee või Marit Liivik 523 1818, marit@recycling.ee.      

 

 

KOOLITUS “Ülevaade jäätmealastest õigusaktidest ja nõuete selgitused”, 15.11.2016

15. novembril korraldame Tallinnas Eesti Ettevõtluskõrgkoolis MAINOR (Suur-Sõjamäe 10a) koolituse “Ülevaade jäätmealastest õigusaktidest ja nõuete selgitused”.

Koolituse KAVA:

 • Ringmajandus ja jäätmete osatähtsus ringmajanduses. Jäätmehierarhia põhimõtted ja eesmärgid. Jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid.
  Pille Aarma, Keskkonnaministeerium
 • Tootjavastutuse üldpõhimõtted. Ülevaade probleemtoodetele (elektroonikaromud, patarei- ja akujäätmed, romusõidukid, vanarehvid ja põllumajandusplasti jäätmed) kehtestatud nõuetest. Kerli Rebane, Keskkonnaministeerium
 • Pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja käitlemise üldnõuded.
  Marika Siht, Keskkonnaministeerium
 • Biolagunevate jäätmete käitlemise üldnõuded.
  Kaire Kikas, Keskkonnaministeerium 
 • Jäätmekoodid. Tava- ja ohtlikeks jäätmeteks liigitamine.
  Hannela Artus, Keskkonnaministeerium
 • Keskkonnakompleksloa või jäätmeloa taotlemine. Registreerimistõendi esitamine vajadus. Jäätmearuanne.
  Reet Siilaberg, Keskkonnaamet   

Koolitusel osalemine maksab 85 EUR ning sisaldab ka kohvipause ja lõunasööki.

Koolitusele registreerimiseks ja koolituse kava saamiseks, palume pöörduda ejkl@ejkl.ee, Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee või Marit Liivik 523 1818, marit@recycling.ee.

Jäätmekäitlusettevõtete esindajad käisid tutvumas turumajandusliku jäätmekorralduse parimate praktikatega

img_3861 08.-16.oktoobrini viibis Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse/Rohemajanduse klastri delegatsioon USA idarannikul Washingtonis ja New Yorkis ning tutvus turumajandusliku jäätmekorralduse parimate praktikatega.

Välisviisidil osalesid 9 ettevõtte esindajad ning teadus-ja haridusasutuste poolt Eesti Maaülikool, kokku 20 oma ala spetsialisti.

Eesti delegatsiooni võõrustasid nii Eesti Suursaatkond Washingtonis, New York’i linnavalitsus kui ka Ameerika jäätmekäitlus/taaskasutusettevõtteid ühendav erialaliit National Waste and Recycling Association, mis sarnaselt Eesti Jäätmekäitlejate Liidule on jäätmekäitluses tegutsevaid eraettevõtteid ühendav katusorganisatsioon.

Visiidi eesmärk oli saada ülevaade, kuidas toimib jäätmete kogumine ja taaskasutamine turumajanduse olukorras – milliseid jäätmete kogumismudeleid (s.h. taaskasutatavate materjalide kogumismudeleid) pakuvad ettevõtted nii elanikkonnale kui ka ettevõtetele ning millised on jäätmete käitluslahendused.

Praktiliste käitluslahenduste poolepealt tutvuti nii segaolmejäätmetest liigiti kogutud paberi ja papi, plastijäätmete ja metalli sortimise ja taaskasutusse suunamisega, ehitus-ja lammutusjäätmete käitlusega kui ka elanikelt köögijäätmete kogumise ja kompostimisega.

Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse tegevjuhi Margit Rüütelmanni sõnul on Ameerikas eraettevõtetel palju suurem vabadus turul tegutseda ning jäätmeveoturul on kõrvuti suurte ettevõtetega ka ühe mehe/ühe veoki firmad. Enamjaolt on jäätmeveoturg eraettevõtete käes ja ka jäätmete käitluse osas valitseb vaba konkurents.

Lisaks märkis Margit Rüütelmann, et ainult vähesed käitlusettevõtted kuuluvad avalikule sektorile ja seda ajaloolistel põhjustel – 90ndate alguses võeti suund taaskasutamisele ja taaskasutamise edendamiseks loodi avalikule sektorile kuuluvad ettevõtted. Täna on saanud taaskasutamine Ameerika ühiskonnas üldiseks normiks ja segaolmejäätmetes sisalduva materjali taaskasutamise protsent on 35.
2015.a. ametlikele andmetele tuginedes taaskasutab Eesti 32%.

Kui Euroopa jäätmekäitlus on suundumas lineaarselt majanduselt ringmajandusele, siis Ameerika räägib jätkusuutlikust materjalide käitlusest, mis oma sisu poolest on täpselt sama. Seega tuleviku suundumused nii Euroopas kui Ameerikas on ühesugused.

New York’i linnavalitsuse esindaja sõnul on linnal soov suurendada köögijäätmete kogumist ja lisaks elanikkonnalt kogumisele panna köögijäätmeid liigiti koguma ka erinevad söögikohad – restoranid, kiirtoiduketid jne. New Yorki linna eesmärgiks on saavutada aastaks 2030 tase, kus prügilatesse ladestamist enam ei toimu.img_3952

Eesti on jõudnud jäätmete taaskasutamisel tasemele, kus turul on jäätmetest valmistatud ja sertifitseeritud tooted, kuid paraku on probleem nende turustamisega.

Siinkohal on hea tuua näide Ameerika ettevõttest, kes toodab liigiti kogutud köögijäätmetest komposti ja kohalikud tarbijad – elanikud, haljastusettevõtted, põllumehed – on nii teadlikud, et ettevõttel ei ole probleemi komposti turustamisega ja seda kasutavad isegi mahetootjad.

Küll aga hoolitseb ettevõte ise, et tootmine vastaks nõuetele ja kompostist võetud proovid saadetakse perioodiliselt laborisse kvaliteedi kontrolli.

Pakendite ja pakendijäätmete teemaline koolitus, 29.09.2016

29.septembril toimub Tallinnas koolitus  Pakendite ja pakendijäätmete kogumine ja käitlemine“. 

Koolituse sihtgrupp: jäätmekäitlusettevõtted, pakendiettevõtjad.

Grupi suurus: maksimaalselt 20-25 inimest.

KOOLITUSE KAVA

Pakendite ja pakendijäätmete kogumist ja käitlemist reguleerivad õigusaktid – pakendiseadus, pakendiaktsiisiseadus. Mõisted: pakendiettevõtja, tootjavastutus, tootjavastutusorganisatsioon. Marika Siht, Keskkonnaministeerium

Kontroll pakendiettevõtjate tegevuse üle. Rene Rajasalu, Keskkonnainspektsioon  

Pakendite taaskasutamise võimalused Eestis. Anne Jõesaar, Ragn-Sells AS

Pakendite üle arvestuse pidamine ja pakendiaruannete esitamise kohustus. Pakendiaruannete audiitorkontroll. Tarmo Rahkama, vandeaudiitor, Grant Thornton Baltic OÜ

Koolitusel osalemine maksab 75 EUR ning sisaldab ka kohvipause ja lõunasööki.

Koolitusele registreerimiseks ja koolituse kava saamiseks, palume pöörduda ejkl@ejkl.ee, Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee  või Marit Liivik 523 1818,marit@recycling.ee.

Ilmus EJKL/EJKL Kompetentsikeskuse UUDISLEHT, kevad 2016

Eesti Jäätmekäitlejate Liit ja EJKL Kompetentsikeskus annavad ühiselt välja UUDISLEHTE, mille eesmärgiks on anda ülevaade jäätmekäitluses toimuvast nii Eestis kui mujal maailmas, kajastada Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, EJKL Kompetentsikeskuse ja jäätmekäitlusettevõtete tegemisi ning lisaks anda infot jäätmekäitluse valdkonna koolituste, teabepäevade, ettevõtete külastuste jne toimimise kohta.

EJKL/EJKL Kompetentsikeskuse UUDISLEHT, kevad 2016 on leitav SIIN.