Valmis juhend “Taaskasutatavate täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine” – hindamissüsteem 4.

EJKL Kompetentsikeskuse eestvedamisel valmis juhend “Taaskasutatavate täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine” – hindamissüsteemi 4 kirjeldus ja rakendamine.

Juhendi koostamise eesmärk on koondada standardi EVS-EN 13242:2006+A1:2008 „Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid“ ja erinevate õigusaktide sätted ühte dokumenti ning sellega muuta nõuded hindamissüsteemi 4 rakendamise kohta ettevõtetele kergemini leitavateks ja arusaadavamateks.

Juhendis on konkreetse näite varal kirjeldatud ära tegevused, mis ettevõte peab läbi viima, et toota nõuetele vastavat taaskasutatavat täitematerjali, mis kvalifitseerub tooteks hindamissüsteemi 4 kohaselt.
Hindamissüsteemi 4 korral ei ole teavitatud sertifitseerimisasutuse sekkumine vajalik.

Juhendi vaatas üle Keskkonnaameti juures tegutsev jäätmekomisjon ja komisjoni liikmete ettepanekute/täiendustega on juhendi lõplikus versioonis arvestatud.

Juhend on leitav siit.

Jäätmed tooteks Keskkonnaameti kodulehel (s.h juhend “Taaskasutatavate täitematerjalide nõuetele vastavuse hindamine” – hindamissüsteemi 4 kirjeldus ja rakendamine).

Ilmus EJKL/EJKL Kompetentsikeskuse uudisleht nr 3

Ilmus Eesti Jäätmekäitlejate Liidu/EJKL Kompetentsikeskuse UUDISLEHT nr 3, mis on ühtlasi ka 2016. aasta viimane uudisleht.

Uudislehest leiate:

  • EJKL/EJKL Kompetentsikeskuse pakutavad koolitused
  • Eesti Jäätmekäitlejate Liit tähistas 20. aastapäeva
  • EJKL Kompetentsikeskus/Rohemajanduse klaster tutvustas Euroopa klastrite konverentsil 2016 oma kogemust
  • Euroopa Komisjon viis läbi uuringu „Resource efficient use of mixed waste“
  • Eestit külastas Aacheni ülikooli delegatsioon
  • Jäätmekäitlusettevõtete esindajad käisid tutvumas turumajandusliku jäätmekorralduse parimate parktikatega
  • Eesti delegatsioon osales rohe- ja ringmajanduse messil ECOMONDO 2016

Uudisleht on leitav SIIT.

Eesti Jäätmekäitlejate Liit ja EJKL Kompetentsikeskus annavad ühiselt välja UUDISLEHTE, mille eesmärgiks on anda ülevaade jäätmekäitluses toimuvast nii Eestis kui mujal maailmas, kajastada Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, EJKL Kompetentsikeskuse ja jäätmekäitlusettevõtete tegemisi ning lisaks anda infot jäätmekäitluse valdkonna koolituste, teabepäevade, ettevõtete külastuste jne toimimise kohta.

EJKL Kompetentsikeskus tutvustas Euroopa klastrite konverentsil Brüsselis Rohemajanduse klastri kogemusi

Järjekorras juba viies klastrikonverents tõi 1.-2. detsembrini kokku enam kui 300 osalejat, nende seas nii poliitikakujundajaid kui hulganisti praktikuid Euroopa klastritest. Peamiseks arutlusteemaks oli seekord, kuidas klastrid võiksid kasu saada uutest tehnoloogiatest ja teenustest, mis veavad digitaliseerimist ja tööstuse transformatsiooni nutika spetsialiseerumise valdkondades, muutes väärtusahela osapooled, tehased, masinad, tootmissüsteemid omavahel nutikalt omavahel seotuks. Kõne alla võeti ka riigi- kui Euroopa-üleste klastripoliitikate kaasajastamise vajadus, et tagada arengut sektoritevahelises väärtusahelas, ettevõtete tekke ja rahvusvahelistumise kiirendamisel, piirkondadeüleste investeeringute soodustamisel jne.

Jagamaks kogemusi ning kogudes uusi ideid, toimusid eelmainitud teemadel konverentsi raames väiksemates töögruppides paralleelsessioonid kolmes fookussuunal: 1) kõrgtehnoloogia ja digitaalne tootmine; 2) rohe- ja ringmajandus ning 3) teenuseinnovatsioon ja loomemajandus. Rohe- ja ringmajanduse töögrupis tegi ettekande Margit Rüütelmann EJKL Kompetentsikeskusest, tutvustades Eesti jäätmekäitluse arenguid ning Jäätmete Taaskasutusklastri projekti tulemusi, mille puhul analüüsiti jäätmetest valmistatud toodete kvaliteeti, parendati tootmiseks kasutatavaid tehnoloogiaid, loodi tootjatele võimalus taotleda jäätmetest valmistatud toodetele sertifikaati ja tegeleti ühisturundusega.

Traditsiooniliselt tunnustati konverentsi raames ka käesoleva aasta tublimaid klastreid. Parimaks klastrijuhiks  valiti Bianca Dragomir  Valencia regiooni taastuvenergia klastrist Avaesen, parimaks klastrite koostööprojektiks osutus sellel aastal projekt nimega Energy in Water, mis keskendub vee-energia kasutuselevõtu võimaluste laiendamisele.

Konverentsi kokkuvõtte ja ettekannetega saab tutvuda  siin:
http://clusterconference2016.eu/documentation.jsp.

Videokokkuvõte üritusest leiab siit: https://vimeo.com/194036247.

 

Ilmus EJKL/EJKL Kompetentsikeskuse UUDISLEHT, kevad 2016

Eesti Jäätmekäitlejate Liit ja EJKL Kompetentsikeskus annavad ühiselt välja UUDISLEHTE, mille eesmärgiks on anda ülevaade jäätmekäitluses toimuvast nii Eestis kui mujal maailmas, kajastada Eesti Jäätmekäitlejate Liidu, EJKL Kompetentsikeskuse ja jäätmekäitlusettevõtete tegemisi ning lisaks anda infot jäätmekäitluse valdkonna koolituste, teabepäevade, ettevõtete külastuste jne toimimise kohta.

EJKL/EJKL Kompetentsikeskuse UUDISLEHT, kevad 2016 on leitav SIIN.

 

EJKL Kompetentsikeskus jagas klastri koostöökogemusi kolleegidele teistest Euroopa riikidest

12.- 13. mail toimus Berliinis Euroopa Akadeemia poolt korraldatud konverents „Jäätmekäitluse roll ringmajanduses“, kuhu oli kutsutud külalisena esinema EJKL Kompetentsikeskuse tegevjuhtMargit Rüütelmann, kes jagas kolleegidele teistest Euroopa riikidest jäätmete taaskasutamisega tegelevate ettevõtete ning teadus-ja haridusasutuste koostöö kogemusi ja tutvustas Rohemajanduse klastri/Jäätmete Taaskasutusklastri senise koostöö tulemusi.

Rohemajanduse klaster/Jäätmete Taaskasutusklaster tegutseb aastast 2010.a. ja omab üle 6 aasta pikkust koostöökogemust.

Koostöö raames on uuritud jäätmetest valmistatud toodete kvaliteeti, parendatud tootmiseks kasutatavaid tehnoloogiaid, loodud tootjatele võimalus taotleda jäätmetest valmistatud toodetele sertifikaati ja tegeletud ühisturundusega.

Klastri tegevuse tulemusena on tekkinud märkimisväärne rahvusvaheline koostöövõrgustik, mis hõlmab nii meie naabreid Soomet, Rootsit, Norrat ja teisi Euroopa riike, kuid ulatub ka Singapuri, Austraalia, Jaapani jne jäätmekäitluse valdkonna spetsialistideni.

Lisaks on tehtud koostööd nii Keskkonnaministeeriumi kui Maanteeametiga, mille tulemusena on loodud/täiendatud seadusandlust, mis võimaldab taaskasutatud materjale laiemalt igapäevaelus kasutada. Näiteks purustatud betooni kasutamine kergliiklusteede, parklate ja madala liiklustihedusega sõiduteede rajamisel.

Jäätmete Taaskasutusklastri üheks oluliseks tegevussuunaks on aastaid olnud kvaliteetse komposti tootmise arendamine.

25.– 28. maini toimunud Euroopa Komposti Koostöövõrgustiku aastakonverentsil jagas Rohemajanduse klaster/Jäätmete Taaskasutusklaster oma kogemusi komposti sertifitseerimissüsteemi loomise osas.

Kuna Eesti seadusandlus erineb teiste Euroopa riikide seadusandlusest, siis tuli klastri koostöö raames töötada välja täiesti uus komposti sertifitseerimissüsteem. Nimelt võivad Austrias, Saksamaal ja teistes Euroopa riikides olla komposti tootjad sertifitseeriva organisatsiooni liikmed. Eesti õigusruum seda ei luba, mis tähendas, et ellu tuli kutsuda eraldiseisev sõltumatu sertifitseerimisasutus, SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus, ja taotleda sertifitseerimiskeskusele ka Eesti Akrediteerimiskeskuselt akrediteeringut.

Euroopa Liit kavandab lähitulevikus reguleerida biolagunevatest jäätmetest komposti tootmist väetisetoodete määrusega ja seega tuleb ka teistel Euroopa riikidel Eestis loodud sertifitseerimissüsteem üle võtta.

Rohemajanduse klastri/Jäätmete Taaskasutusklastri tegevuse tulemusena on asutatud 2 institutsiooni – MTÜ EJKL Kompetentsikeskus ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus.

EJKL Kompetentsikeskuse eesmärk on arendada jäätmete taaskasutamist, jäätmetest kvaliteetsete ja sertifitseeritud toodete valmistamist, jagada Eesti jäätmekäitlusettevõtete kogemusi jäätmete taaskasutamisel ning arendada erinevaid projekte (s.h. rahvusvahelisi projekte).

SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse eesmärgiks on olla sõltumatuks sertifitseerimisasutuseks, mis viib läbi taaskasutatavate materjalide tootmise korralduse kontrolli, toodete ohutuse ja kvaliteedi hindamist ning väljastab sertifikaate tootjatele.
SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus sai akrediteeringu ja alustas tööd k.a. 17.veebruaril.

OJ käitleja pädevuskoolitus, 17.-19.10.2017

EJKL/EJKL Kompetentsikeskus korraldavad 17.-19.oktoobrini ohtlike jäätmete käitleja
pädevuskoolituse.

Koolituse viivad läbi omaala spetsialistid Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnaametist, KEMIT’ist ja jäätmekäitlusettevõtetest, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, lubade taotlemise ja menetlemisega, aruandlusega  jne.

Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 255 EUR ja kõikidele teistele 336 EUR. Käibemaksu ei lisandu.

Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause ning lõunasööke. Koolitus lõpeb testiga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

NB! Koolitusel on võimalik osaleda ka päevade kaupa ja ühe päeva hind EJKL liikmele on 85 EUR ja kõikidele teistele 112 EUR. Sel juhul OJ käitleja pädevuskoolituse tunnistust ei väljastata.

Koolitusele registreerimiseks ja koolituse KAVA saamiseks, palun, pöörduda Margit Rüütelmann 51 30 698, margit@recycling.ee või Marit Liivik 523 1818, marit@recycling.ee