OJ käitleja pädevuskoolitus, 19.-21.01.2016

2016.a. esimene ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolitus toimub 19.-21.jaanuaril.
Koolituse viivad läbi oma ala spetsialistid, kes igapäevaselt puutuvad kokku ohtlike jäätmete praktilise käitlusega, aruandlusega jne.

Ohtlike jäätmete käitleja pädevuskoolituse hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele on 225 EUR ja kõikidele teistele 295 EUR. Käibemaksu ei lisandu. Hind sisaldab koolituse materjale, kohvipause ning lõunasööke.
Koolitus lõpeb testiga ja selle edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolitusel on võimalik osaleda ka ainult esimesel päeval, 19.01.2016.
Esimese päeva teemad sisaldavad:
1. Uue ohtlike jäätmete saatekirjade infosüsteemi tutvustus (Antakse ülevaade muudatustest saatekirja koostamises ja tutvustatakse uut infosüsteemi)
2. Jäätmete liigitamine (Antakse ülevaade üldisest jäätmete liigitamise põhimõttest: millistel alusel valitakse jäätmetele sobivaim jäätmekood; tutvustatakse jäätmete ohtlikke omadusi ja ohtlikke aineid käsitlevaid EL õigusakte; antakse ülevaade 1. jaanuaril 2016 jõustunud Eesti õigusaktide muudatustest)

Ühe päeva hind:
EJKL liikmed: 75 EUR
Kõik teised: 98 EUR

Pädevuskoolituse tunnistust ei väljastata, kui osaleja osaleb ainult koolituse esimesel päeval.

Koolitusele on võimalik registreeruda tel. 523 1818 (Marit Liivik) või e-kirja marit@recycling.ee teel.

KOOLITUS – Jäätmekütused 09.-10.12.2015

JÄÄTMEKÄITLUSALASE TÄIENDUSKOOLITUSE VIII MOODUL – JÄÄTMEKÜTUSED – TOIMUB 09.-10. DETSEMBRIL 2015

Koolitusel osalemine maksab 125 eurot.

Esimene koolituse päev toimub Tallinnas ja teine Kundas.

Kui soovite täienduskoolitusel osaleda, siis palun sellest teada anda marit@recycling.ee või 523 18 18!

KOOLITUS – Laiendatud tootjavastutus. 18.-19.november 2015

JÄÄTMEKÄITLUSALASE TÄIENDUSKOOLITUSE VII MOODUL – LAIENDATUD TOOTJAVASTUTUS. PAKENDID – TOIMUB 18.-19. NOVEMBRIL.

Koolitusel osalemine (sisaldab kohvipause, lõunat, koolituse materjale) maksab 125 eurot.

Koolitus toimub Tallinnas.

Kui soovite täienduskoolitusel osaleda, siis palun sellest teada anda marit@recycling.ee või 523 18 18!

 

Jäätmekäitlusalase täienduskoolituse järgmine moodul:

  • VIII moodul 9.-10.detsember – JÄÄTMEKÜTUSED

EJKL Kompetentsikeskus võõrustas Põhjamaade kolleege

EJKL Kompetentsikeskus on alates 2012.a. sügisest teinud aktiivselt koostööd Soome, Rootsi ja Norra jäätmekäitluse/jäätmete taaskasutamisega tegelevate (era)ettevõtete katusorganisatsioonidega.

Koostöö raames pannakse erilist rõhku jäätmetele kui ressursile ning omavahelistes aruteludes on olulisel kohal taaskasutamisega tegelevate eraettevõtete roll/võimalused/kohustused  jäätmete korduskasutuse ja materjalina ringlussevõtu suurendamisel Põhjamaades.

Lisaks käsitletakse ka konkurentsiga seotud teemasid.

Tekkinud on toimiv koostöövõrgustik ja kohtumised toimuvad 2 korda aastas – kevadel ja sügisel.

22.oktoobril kohtusid Põhjamaade esindajad Tallinnas. Lisaks tavapärasele katusorganisatsioonide nõupidamisele toimus ka ümarlaud, kus osalesid Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek, Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Taimar Ala ja Konkurentsiameti järelevalve osakonna juhataja asetäitja Katrin Tasa.

Soome, Rootsi ja Norra kolleegid andsid ümarlaual osalejatele ülevaade jäätmekäitluse hetkeolukorrast, edusammudest ja tagasilöökidest jäätmete korduskasutamisel ja materjalina ringlussevõtul ning ka tuleviku suundumustest.

Eesti vaatab sageli Põhjamaade poole ja võtab eeskuju seal toimivatest süsteemidest. Kohtumine Põhjamaade kolleegidega on kujunenud heaks võimaluseks vahetada kogemusi, nii positiivseid kui negatiivseid, ning seeläbi vältida juba teiste poolt tehtud vigu ja rakendada vaid Põhjamaade parimaid näiteid.

Euroopa Komisjon on algatanud uuringu “Resource Efficient Use of Mixed Waste”

Euroopa Komisjon on algatanud 15 kuud kestva projekti Resource Efficient Use of Mixed Waste, mille eesmärk on saada ülevaade ehitus-ja lammutusjäätmete käitluse hetkeolukorrast Euroopa Liidus tervikuna. Uuringu raames pööratakse tähelepanu ka võimalikele puudujääkidele ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel,  korduskasutusse suunamisel ja materjalina ringlussevõtul.

Euroopa Liidu üks suurimatest jäätmevoogudest on just ehitus- ja lammutusjäätmed, kogumahuga 750 miljonit tonni aastas. Ehitus-ja lammutusjäätmed tekivad üldehituses, teedeehituses, infrastruktuuri rajamisel, aga ka ehitiste lammutamisel, teede rekonstrueerimisel jne.

Ehitus-ja lammutusjäätmed sisaldavad materjale nagu betoon, tellised, kips, puit, klaas, metall jne, mida on võimalik hõlpsasti korduskasutada või materjalina ringlusse võtta.

Taaskasutatavad materjalid leiavad kasutust nii teede rajamisel, drenaažikihina kui ka mujal ehituses.

Euroopa Liidu liikmesriigid defineerivad ehitus-ja lammutusjäätmeid erinevalt ja see asjaolu raskendab võrdlust erinevate riikide vahel.

Projekti veab BIO by Deloitte ja tänaseks on valminud ülevaated ehitus- ja lammutusjäätmete käitluse kohta kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

Uuringud on leitavad:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm

Uuring Eesti kohta:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/deliverables/CDW_Estonia_Factsheet_Final.pdf

Oma panuse uuringu läbiviimisesse annab ka EJKL Kompetentsikeskus.

KOOLITUS – OHTLIKUD JÄÄTMED 20.-22. oktoober 2015

JÄÄTMEKÄITLUSALASE TÄIENDUSKOOLITUSE VI MOODUL – OHTLIKUD JÄÄTMED – TOIMUB 20.-21. OKTOOBRIL JA OHTLIKE JÄÄTMETE KÄITLEJA PÄDEVUSKOOLITUS 20.-22. OKTOOBRIL.

Sel aastal ühendame ohtlike jäätmete käitleja täienduskoolituse ja pädevuskoolituse (https://www.riigiteataja.ee/akt/13274456 – Keskkonnaminister on kehtestanud nõuded ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavas ettevõttes jäätmekäitluse eest vastutavatele isikutele!)

See tähendab, et on võimalus läbida:

  1. Täienduskoolitus, 2-päevane – 20. ja 21.oktoober, 125 EUR
  2. Pädevuskoolitus, 3-päevane – 20.-22.oktoober (24 tundi), hind Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele ja riigiasutuste esindajatele 225 EUR, kõikidele teistele 295 EUR.

Kui soovite osaleda täienduskoolitusel või pädevuskoolitusel, siis palun sellest teada anda marit@recycling.ee või 523 18 18!

 

Jäätmekäitlusalase täienduskoolituse järgmised moodulid:

  • VII moodul – LAIENDATUD TOOTJAVASTUTUS
  • VIII moodul – JÄÄTMEKÜTUSED

JÄÄTMEKÄITLUSALANE TÄIENDUSKOOLITUS aprill – detsember 2015

Jäätmekäitlusalane täienduskoolitus toimub ajavahemikus aprill – detsember 2015.a.

KOOLITUSE KAVA

1. MOODUL – Jäätmekäitluse korraldamisest. Mõisted ja põhimõtted, õigusaktid, järelevalve, jäätmete riikidevaheline vedu, aruandlus.
Toimumisaeg: 15. ja 16. aprill 2015

2. MOODUL – Olmejäätmete käitlusest. Korraldatud jäätmevedu, jäätmejaamad, jäätmete töötlemine (sh sortimine), taaskasutamine.
Toimumisaeg: 19. ja 20. mai 2015

3. MOODUL – Komposti tootmine ja kasutamine. Arengusuunad, tehnoloogiad, anaeroobne töötlemine, vajalikud load ja litsentsid.
Toimumisaeg: 09. ja 10. juuni 2015

4. MOODUL – Prügilad ja jäätmejaamad. Prügilate liigid, nõrgvesi, prügilagaas, prügilate igapäevane hooldus, sulgemine, järelhooldus.
Toimumisaeg: 26. ja 27. august 2015

5. MOODUL – Ehitus- ja lammutusjäätmed. Ehitus- ja lammutusjäätmete (sh metallijäätmete) kogumine ja taaskasutamine.
Toimumisaeg: 16. ja 17. september 2015

6. MOODUL – Ohtlikud jäätmed. Load, litsentsid, aruanded, pakendamine ja märgistamine.
Toimumisaeg: 21. ja 22. oktoober 2015

7. MOODUL – Laiendatud tootjavastutus. Pakendite taaskasutamine, probleemtooted.
Toimumisaeg: 18. ja 19. november 2015

8. MOODUL – Jäätmekütused. MBT. Jäätmete põletamine ja põlemine.
Toimumisaeg: 9. ja 10. detsember 2015

Koolituse käigus külastatakse mitmeid jäätmekäitlusettevõtteid ja tutvutakse praktilise käitlusega.

NB! Moodulite toimumisajad on esialgsed ja võivad muutuda.
Koolitus toimub Tallinnas.

Kursuse teoreetilise osa maht on 124 tundi.

Kogu koolituse maksumus (8 moodulit):

  • Jäätmete Taaskasutusklastri partneritele 760 eurot
  • Eesti Jäätmekäitlejate Liidu liikmetele 799 eurot
  • Kohalikud omavalitsused ja riigiasutused 799 eurot
  • Muud ettevõtted ja asutused 840 eurot

Võimalus on osaleda ka ainult ühes koolituse moodulis. Osalemine ühes moodulis maksab 125 eurot.
Hinnas sisaldub kogu õppetöö korraldus, loengud, kohvipausid.

Õpperühma orienteeruv suurus on 25 inimest.

Lisainfo koolituse kohta – Marit Liivik, tel 523 18 18

ETTEKANDED: Rahvusvaheline konverents: Taaskasutatavate materjalide kasutamine teedeehituses, Tallinn, 9.-10.10.2014

EJKL Kompetentsikeskus/Jäätmete Taaskasutusklaster ja Eesti Asfaldiliit/Teedeklaster korraldasid 09.-10. oktoobril 2014 konverentsi teemal “Taaskasutatavate materjalide kasutamine teedeehituses”.

Konverentsi eesmärgiks oli propageerida ehitus-ja lammutusjäätmete taaskasutamist ja rääkida lahti taaskasutatavate materjalide kasutusvõimalused nii ehituses kui teedeehituses.

P1030121

Järgnevalt on toodud esinejate ettekanded:

1. Quality management of mineral recycling products, use of recycled aggregates in Austria,   experiences with green public procurement.
Dipl.-Ing. Martin Car, Der ÖsterreichischeBaustoff-RecyclingVerband

2. Practical examples of the use of waste and by-products in infrastructure construction works.
Ville Niutanen, Lemminkäinen Infra Oy, Finland

3. Viable recovery options for construction and demolition waste.
Christian J. Engelsen, SINTEF, Norway

4. Possibilities to use recycled aggregates in road construction works, examples from  Estonia.
Ott Talvik, Tallinn University of Technology

5. Utilization of by-products of limestone industry in road construction.
Sven Sillamäe, TTK University of Applied Sciences

6. OSAMAT – oil shale ash use in road construction
Monitoring intermediate results
Andres Brakmann, Ramboll Estonia ja Arina Koroljova, Eesti Energia AS

7. Overview of the research on use of oil-shale mining waste and oil shale combustion ash.
Marek Truu, Technical Centre of Estonian Roads

Teise päeva Paekivitoodete Tehase külastuse materjalid:

1. Sidumata segude tootmisliin

2. Paesõelmete pesemisliin

Rahvusvaheline konverents: Taaskasutatavate materjalide kasutamine teedeehituses, Tallinn, 9.-10. oktoober 2014.

EJKL Kompetentsikeskus/Jäätmete Taaskasutusklaster ja Eesti Asfaldiliit/Teedeklaster kutsuvad Teid osalema konverentsil „Taaskasutatavate materjalide kasutamine teedeehituses”.

Konverentsi toimumisaeg: 09.-10.oktoober 2014
Toimumiskoht: Tallinna Teletorn
Keel: Inglise keel

Konverentsi eesmärgiks on propageerida ehitus-ja lammutusjäätmete taaskasutamist ja rääkida lahti taaskasutatavate materjalide kasutusvõimalused nii ehituses kui teedeehituses.

Lisan konverentsi kutse.

Üritus on TASUTA.

Erakordselt suure huvi tõttu on registreerimine konverentsile lõppenud.